تقسیم بندی مازندران به ۹ ناحیه پسماند
سیدمحمد محمدی تاکامی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزشی شهرداران جدیدالورود استان مازندران در مجتمع بانک رفاه شهرستان بابلسر اظهار کرد: شهرداران موظفند در بحث مدیریت شهری با سایر دستگاههای حکومتی تعامل برقرار کنند و منفعت شهروندان در تمامی امور در رأس برنامه‌های خود قرار دهند.


وی با تاکید به اینکه شهرداران سند چشم انداز و برنامه راهبردی برای خود تعریف کنند، گفت: سند چشم انداز با همفکری اعضای شورای شهر و نخبگان شهری تهیه شود و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.


مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران همچنین از تمام شهرداران خواست نسبت به مسائل مهمی همچون رعایت و کنترل ضوابط ساخت و سازها، افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها، مدیریت پسماند ، اقتصاد و توسعه پایدار توجه ویژه داشته باشند.


تاکامی با بیان اینکه بحث مدیریت پسماند یکی از مشکلات مهم استان است و روزانه سه هزارتن زباله و شیرابه‌های آن در طبیعت و محل دفن زباله رها می شوند، اظهار کرد: برای رفع مشکل پسماند سرمایه گذاری در سطح استان انجام و بر اساس آن استان به ۹ ناحیه در بحث پسماند تقسیم شد.


وی افزود: طبق این قرارداد تمام شهرهای مازندران باید در زیرگروه این ۹ ناحیه قرار گیرند و هیچ شهری به تنهایی اجازه ندارد در بحث مدیریت پسماند وارد شود.


مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران در پایان گفت: به دنبال آن هستیم که توانیم معضل زباله در استان را به یک فرصت جدی تبدیل کنیم.