تایید انتخابات شورای شهر ساری و سلمان‌شهر/ پرونده انتخابات مازندران بسته شد
علیرضا یونسی اظهار کرد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور صحت انتخابات شورای شهر ساری مرکز این استان را مورد تایید قرار داد.

وی افزود: هیات مرکزی نظارت صحت انتخابات را با ترکیبی که پس از شمارش آراء مشخص شده بود را تایید کرده است.

وی هرگونه جابه‌جایی در اسامی منتخبان شورای شهر ساری را رد کرد و گفت: با این روند پرونده انتخابات سال 96 شورای شهر ساری و سلمان‌شهر بسته شده است.

پنجمین دوره انتخابات شورای شهر شهر ساری مرکز مازندران به دلیل شکایت برخی از داوطلبان پرونده به هیات نظارت ارسال شد که پس از بررسی پرونده شکایت در هیات نظارت مرکزی صحت انتخابات تایید شده است.

شهر ساری در این دوره 9 عضو شورای اسلامی دارد.

هیأت اجرایی و نظارت انتخابات شورای شهر ساری انتخابات شورای شهر ساری را تأیید نکرده بود.